Gum Ëlik By Bol-Mawut Deng

$16.99
SKU: 9780645398861 Categories: ,

Description

Gum-Ëlik ee buŋ nɔŋic wël ëke luel keek në riääkic, gɔl në run de 1983 agut cï thɛɛ thiɔ̈ɔ̈k wäänkë. Abun Bartholomayo BolMawut, ee raan töŋ de kɔc yeke yïth thiɛɛu të leeŋë kake riääk ka të jiɛɛmë kɔcdït në ka thɛɛr.Yeen, akën ë wëlkë muk abac në ye nhom ku yenke leŋ cï mɛn de kɔc juëc ke Jiɛ̈ɛ̈ŋ, aacï ke gäär piny në yee buŋë yic bïï raan ëbɛ̈n ke ya kueen. Acï them bï wɛ̈t cï lueel ku raan ëluel een gäär rin piny bï nyuɔ̈th Jäŋ ke cie dugɛ̈ɛ̈r yennë luel keek ku kee kë piɛth arët. Kë cï gäm rɔt bï looi ee bïke gäär piny agoke yök ëkuak në raan kuen ëbuŋë cï të ëlueel ë keek thïn. Gum ëlik iv Riääk ku cï bɛ̈n në kɔc yiic, ëkee dhuëëŋ ku nhiaam ku yicthieek de raan nyaai. Kë ye döŋ në kɔc nhïïm ee bï kɔc bɛk biyic kadï në riääkic. Ku kë tɔ̈thin, acie ya raan ëbɛ̈n yen ye piɔ̈u niööp, ee naŋ kɔc töök ye wut mukic në riɛl de piɔ̈u. Londen ee bïk kɔc duut piɔ̈ɔ̈th ago kɔc nhiäk dëër ku cïï kë lɔbäyäŋ bï looi benëke lat. Anɔŋ kɔc ye kɔc tuääk në wël mit yeke dɔl ago nïn lɔ, ku ka nɔŋ kɔc ye kɔc riit piɔ̈ɔ̈th në wël nɔŋ yiic ŋɔ̈th ëya.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gum Ëlik By Bol-Mawut Deng”

Your email address will not be published.