Back

Your Language is Important

Navigation

Dinka cover 500px

Your Language is Important

(Written in Dinka Language)

by Arɔk Alëu

Price: USD $22.99 Paperback

Shipping / Handling: USD $0.00

Your total purchase will be automatically calculated in your currency via PayPal upon checkout.

Book Excerpt

Aŋic ku, në cieŋ ku pïïr de baai yic, ke thok ee töŋ de kä dït thiek yiic arët. Në kë ye yen ye kɔc cɔk piŋ röt ku lëu kë röt në kuɛ̈ɛ̈k, ciɛ̈ɛ̈ŋ kë röt, bom kë röt ku loi kë kä juëc kɔ̈k ye thok cɔk lëu kë keek në luɔɔi në tök. Thok yen në ke thiɔ̈l ye cieŋ, löŋ, aguiɛɛr de mɛ̈cmɛ̈c de röt ku kä juëc ye looi baai muk ku cɔk ke mac ke kɔ̈th cï të kɔ̈ɔ̈r ë keek. Yenneke raan cɔk lëu ŋïc në cäk ku tɔ̈ɔ̈u. Yennëke ye cɔk piŋ root ke läi mɛi keek, ku yennëke ye cɔk thiɛ̈r läi yen ke riɔ̈ɔ̈c. Yennëke ye cɔk lëu të cieŋ ku täu de në döt ku wau ---.

Na yïn ya, ke thoŋ du peei anɔŋ kä juëc ë ke cɔk ye gät. Kë tueeŋ, ee gäär bï luɔɔi ku wuɔ̈c de akeer ku aguiɛɛr de thuɔŋjäŋ nyuɔɔth nyin amääth të nɔŋ raan kɔɔr bï thuɔŋjäŋ ŋic në gäär ku kuɛ̈n. Kë de reu/rou, ee bï röl dɛ̈ mat në athöör ke thuɔŋjäŋ yiic athöör cï ke gɔ̈ɔ̈r wën thɛɛr ku bï wuɔ̈c de wël ku alooŋ ke jam tɔ̈u në thuɔŋjäŋ yic nyuɔɔth nyin amääth. Thoŋ du peei, ee yï wɛɛi yïn ŋɛk ba root piɔ̈ɔ̈c në thoŋ du ku ba thuɔŋjäŋ baŋ thɛ̈ny root të ye yïn jiɛɛm thïn nhiaar ku guiir ku ba them ëya ba wël juëc kɔ̈k ye ke gueel në Jiɛ̈ɛ̈ŋ baŋ dɛ̈r ë liu në thuɔŋjäŋ baŋ thɛ̈ny root të ye yïn jiɛɛm thïn ŋic. Kë de diäk, thoŋ du peei, ee gäär bï nyuɔɔth mɛn na rɛ̈k ke akuut ke Jiɛ̈ɛ̈ŋ në tuŋ ke thook ke dhie, aa nɔŋ ë ŋɛk ke kë lëu në bïï në ageen de rɔ̈m de thok nom. Kë lëu bï kë dak nyin ka wɛ̈t liu në baŋ dɛ̈r ë boot yic. Cïmɛn tɔ̈u ë kadaŋ të nɔŋ Rek acï lööm në Jiɛ̈ɛ̈ŋ baŋ ë cïn rin ke kadaŋ ka awac. Ku yen ye cɔ̈ɔ̈k de kuduaal të nɔŋ Jiɛ̈ɛ̈ŋ baŋ ë ye root muɔ̈ɔ̈th në wël juëc kɔ̈k. Kë de ŋuan, thoŋ du peei acï gɔ̈ɔ̈r ayadɛ̈ŋ, bï jam jɔɔk ku ŋuak nyin në të lëu bïnnë thuɔŋjäŋ guiɛɛr thïn ku kuut ë yic. Ago thuɔŋjäŋ naŋ kueer töŋ lëu bïnnë ye gam thïn ku guiir ë ye thin në akuut ke Jiɛ̈ɛ̈ŋ ke dhie. Wuau de thuɔŋjäŋ bï jaam yic, a thiek yic ëŋoŋ, në ŋö alëu bï ɣän kën në ke jak nyïn ku ɣän cï ke jak nyïn në buɔ̈k yiic ku kaa kënnë ke wuau arët cɔk lëu keek në cɔ̈k piny ku gäär. Ku në gäär ku jam da yic ke thuɔŋjäŋ alëu bï cil, kuɛ̈ɛ̈t ku yïk root nhial ku juak nyin në gäär. Dhïïny den ku yen bï ɣɛn gëk thïn ku yen ye kë dïït de kek, thoŋ du peei ee piɔ̈ɔ̈c ë root ka piööc ku röt buk, alëu ba kueen yï tök ku det yic piŋ ku ka lëu bï ya athör de piööc ëya bï piɔ̈c kɔc kɔɔr bïk kë thuɔŋjäŋ ŋic në guɛ̈l ku gäär. Thoŋ du peei ee nyooth de yic thieek de thoŋ de ŋɛk, muɔɔm de, cuai de, loi de thok de, dik de, dhuëëŋ ku amit yic de. Ana cɔk thok lei ŋic apieth në jam ku gäär ke thoŋ du aŋot ke ye thoŋ du, ee thok ŋon. Në kë ye yen cïnnë kë thiek yic ëbɛ̈n de cieŋ du ku kuɛɛr ke pïïr ye cieŋ du ke yaath ku rïu ke yiɛ̈k në ye yic.

About the Author

Coming Soon

Book Details

Paperback: Perfect Bound on White w/Gloss Lam

Publisher: Africa World Books Pty Ltd

Language: English

Page Count: 206

ISBN/SKU: 9780987614155

ISBN Complete: 978-0-9876141-5-5

Product Dimensions: B&W 8.268 x 11.693 in or 297 x 210 mm (A4)

Weight: 1.119  lbs

Publication Date: 11/6/2017

On Sale Date: 11/9/2017

Disclaimer

The information and views set out in this publication are solely those of the author and do not necessarily reflect the opinions of the publishers. Neither the publishers nor any person acting on their behalf may be held responsible for the nature, veracity or accuracy of the information contained herein or the use which may be made thereof.